Werkgeversaansprakelijkheid in geval van arbeidsongevallen – door Sana Amhaini

Bent u als werknemer slachtoffer geworden van een arbeidsongeval en heeft u daarbij schade opgelopen? In dat geval zou u uw werkgever aansprakelijk kunnen stellen voor de geleden schade en kunt u in bepaalde gevallen een schadevergoeding eisen.

Werkgevers hebben namelijk een wettelijke verplichting om zorg te dragen voor hun werknemers. Dit wordt ook wel de zorgplicht genoemd. Deze zorgplicht behelst dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat werknemers op een veilige wijze hun werkzaamheden uit kunnen voeren, door het treffen van gepaste maatregelen en voorzieningen. Hieronder valt onder andere het verschaffen van de juiste materialen, het bieden van duidelijke voorschriften voor het gebruik van machines en het creëren van een veilige werkomgeving.
Indien werkgevers hierin tekortschieten of nalatig zijn geweest, is het mogelijk om hen aansprakelijk te stellen.

Het arbeidsongeval moet op het werk of tijdens de werktijden hebben plaatsgevonden. Uit de wet blijkt dat hieronder de reguliere werktijden vallen, maar ook de pauze, personeelsuitjes en dienstreizen.
De hoofdregel is dat de werkgever enige zeggenschap moet hebben over de werkzaamheden die verricht worden. Het woon-werkverkeer (het reizen van en naar het werk), valt hier in beginsel niet onder.

Werkgevers kunnen ook aansprakelijk worden gesteld voor een arbeidsongeval van niet-werknemers, zoals vrijwilligers, uitzendkrachten en ingehuurde freelancers. Hierbij geldt jegens de niet-werknemers dezelfde zorgplicht als voor werknemers.

Indien het arbeidsongeval is veroorzaakt door het opzettelijk of bewust roekeloos handelen van de werknemer, is het de plicht van de werkgever om te bewijzen dat de fout ligt bij de werknemer. Er is hier sprake van de omkering van de bewijslast. Daarnaast is de werkgever niet aansprakelijk indien hij aan kan tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Momenteel is de Rechtswinkel gesloten in verband met COVID-19. Ter vervanging van de spreekuren bieden wij u gedurende deze periode de mogelijkheid om uw juridische vragen per mail aan ons te sturen. Meer informatie over deze tijdelijke service vindt u in het informatiedocument.
Nieuws over het eerstvolgende fysieke spreekuur zal te vinden zijn op onze website.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners