Verjaring van vorderingen (door Amin Soual)

Eenieder van ons heeft weleens te maken met vorderingen. Of het nou een vordering tot nakoming van een overeenkomst is of een vordering tot schadevergoeding als gevolg van een ongeluk. Bij al deze gevallen ontstaat er voor de schuldeiser het recht om zijn vordering ten aanzien van de schuldenaar te innen. De vervolgvraag is echter: hoe lang blijft de vordering gelden.

Een schuldeiser die een vordering heeft moet binnen een bepaalde periode zijn vordering innen.  Wanneer hij dit niet doet, verjaart de vordering. Dit houdt in dat de vordering niet meer opeisbaar is. Er resteert dan slechts een morele verplichting op de schuldenaar, maar wettelijk kan er niets worden afgedwongen.

Er bestaan verschillende vorderingen en per soort vordering geldt een verjaringstermijn. Daarnaast verschilt het moment waarop de vordering begint te lopen eveneens ten aanzien van de specifieke vordering. Volgens de wet geldt er een algemene verjaringstermijn van 20 jaar. Voor enkele vorderingen geeft de wet een afwijkende verjaringstermijn. In de onderstaande tabel staan de meest voorkomende vorderingen aangegeven, met de daarbij behorende verjaringstermijnen.

 

Soort vordering
Verjaringstermijn
Vordering tot nakoming van een overeenkomst5 jaar
Vordering tot ontbinding, herstel of  ongedaanmaking5 jaar
Periodieke vorderingen (zoals renten van geldsommen, huur en alimentatie)5 jaar
Vordering tot schadevergoeding of bedongen boete5 jaar
Vordering uit onverschuldigde betaling5 jaar
Vordering op een verzekeraar tot het doen van  een uitkering3 jaar

 

Wilt u weten of uw vordering nog steeds opeisbaar is? Kom dan op dinsdag- of donderdagavond langs op ons gratis spreekuur tussen 19:30 en 21:00 uur. Onze adviseurs staan u dan graag te woord.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners