Overlast (door Mourad El Barqi)

De welbekende uitspraak ‘beter een goede buur, dan een verre vriend’ impliceert dat iemand van mensen in zijn directe omgeving meer hulp kan verwachten dan van anderen. Maar wat gebeurt er nu als deze uitspraak niet meer opgaat omdat u als huurder geen hulp, maar – in plaats daarvan – problemen krijgt met uw buurman of buurvrouw?

Stel: u huurt al 3 jaren een benedenwoning bij woningcorporatie-X. De bovenwoning staat al jarenlang leeg, totdat buurman-A in deze ruimte woont en leeft. Niet veel later zet buurman-A op een zaterdag rond 22:15 uur hardcore muziek op met gebruikmaking van zijn nieuwe Bose geluidsinstallatie. Hij zet het volume zo hard, dat uw plafond uit zichzelf ritmisch begint mee te dansen. Buurman-A is zo enthousiast over het nieuwe hardcore album, dat hij herhaaldelijk – vooral in weekenden – dit soort muziek draait. Een aantal slapeloze nachten verder, vraagt u zich het volgende af: is het gedrag van mijn buurman acceptabel en hoe kan ik de overlast stoppen?

Het gedrag van buurman-A (overlastveroorzaker) is niet acceptabel en kan zelfs een onrechtmatige daad jegens u opleveren.[1] De buurman is namelijk wettelijk verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen.[2] Het veroorzaken van geluidsoverlast, levert dus strijdigheid op met de wet. In dit voorbeeld mag de buurman geen geluidsoverlast veroorzaken tussen 22.00 uur ’s avonds en 9.00 uur ’s ochtends. Maar wanneer is er sprake van overlast? Helaas is hier geen duidelijk antwoord op te geven. Wel is belangrijk voor de beoordeling van het bestaan van overlast de verdraagzaamheid van de omwonenden.[3] Daarnaast kunnen ook andere factoren een rol spelen. Zo mag overlast zich niet alleen maar in uw eigen hoofd afspelen, maar moet deze ook daadwerkelijk kunnen worden gemeten. Naast geluidsoverlast, kunt u ook denken aan: rommel in het trappenhuis, overhangende takken, problemen met de schutting, vernieling van spullen, vreemde geuren of stank, overlast van dieren, roddelen en pesterijen.

Hoe het overlast gestopt kan worden is afhankelijk van het type overlast en hoe men deze wilt aanpakken. Als u als huurder structurele overlast ervaart kunt u in ieder geval het volgende doen:

  • Probeer zo snel mogelijk de overlastveroorzaker mondeling op zijn of haar gedrag aan te spreken. Sommige overlastveroorzakers zijn zich niet bewust van hun eigen gedrag, daarom kan op deze laagdrempelige manier overlast verminderd worden of zelfs stoppen.
  • Als het eerste punt niet lukt, meld dan de overlast bij bijvoorbeeld de woningcorporatie. De woningcorporatie is wettelijk verplicht om samen met andere (hulp)organisaties overlast binnen haar complexen aan te pakken. Ze heeft een zogeheten zorgplicht.[4] De aanpak kan bestaan uit bijvoorbeeld de inzet van buurtbemiddeling. Een bemiddelaar gaat dan in gesprek met beide huurders en stuurt aan op een oplossing.[5] In extreme gevallen kan zelfs besloten worden de huurovereenkomst te ontbinden en tot ontruiming over te gaan.[6] Een goed dossier en de gang naar de rechter is dan hierbij noodzakelijk.

Kortom: overlast is een complex probleem waarvoor verschillende (juridische) oplossingen bestaan. Voor een advies over een overlast gerelateerd probleem en hoe dit het best gestopt kan worden, kan Rechtswinkel Eindhoven u gratis helpen. U bent van harte welkom op ons spreekuur op dinsdag- en donderdagavond van 19.30-21.00 uur.  Uiteraard kunt u hier ook terecht voor andere juridische vragen.

https://www.platformwoonoverlast.nl/praktijk/
http://www.woningchecklist.nl/geluidsoverlast/geluidshinder-algemeen.aspx
https://www.aghart.nl/verplichtingen-van-de-huurder
http://buurtbemiddelingeindhoven.nl
[1] Van geval tot geval moet worden getoetst, of sprake is van een 6:162 BW-situatie.
[2] Art. 7:213 BW (gedrag als goed huurder)
[3] GS Huurrecht, art. 7:213 BW, aant. 26.2
[4] GS Huurrecht, art. 7:213 BW, aant. 26.1. Het gaat om overlast als tekortkoming van de verhuurder jegens andere huurders als deze (verhuurder) nalaat op te treden tegen een overlast veroorzakende huurder. Zie e.v. 7:204 lid 2 BW.
[5] http://www.buurtbemiddeling-eindhoven.nl
[6] Ktr. Eindhoven 10 juni 1996, Prg. 1996/4582

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners