Niet tijdig beslissen door de overheid (door Kübra Güzel)

Een beslissing over een aanvraag of een bezwaar dient op tijd genomen te worden. Deze verplichting geld voor de overheid en al haar organen. In veel gevallen zal dit de gemeente zijn. Gebeurt dit niet, dan kunt u recht hebben op een geldbedrag, ook wel dwangsom genoemd. U dient vooraf wel het bestuursorgaan in gebreke te stellen zodat u nog een laatste kans geeft.
Een bestuursorgaan is verplicht binnen een wettelijke of redelijke termijn te beslissen op een aanvraag. Indien de beslistermijn niet in de wet is vermeld, geldt een redelijke beslistermijn, die in beginsel maximaal acht weken is op grond van artikel 4:13 Awb.

Indien het bestuursorgaan niet tijdig heeft beslist op de aanvraag, kunt als aanvrager het bestuursorgaan schriftelijk in gebreke stellen en aanspraak maken op de dwangsom. U wijst het bestuursorgaan er met een brief op dat volgens u de geldende beslistermijn is verstreken en dat het bestuursorgaan een beslissing moet nemen. Deze brief wordt ook wel een ingebrekestelling genoemd. Beslist het bestuursorgaan echter ook binnen die twee weken niet, dan is het bestuursorgaan dwangsommen verschuldigd op grond van artikel 4:17 lid 3 Awb. Bovendien kan vanaf dat moment direct beroep ingesteld worden tegen het uitblijven van een besluit.

Beslist het bestuursorgaan binnen die twee weken, dan is er sprake van een besluit of beslissing op bezwaar, waartegen rechtsmiddelen aangewend kunnen worden. Het bestuursorgaan is in dat geval geen dwangsommen verschuldigd.

Verder zijn voor de ingebrekestelling, behalve de eis van schriftelijkheid, geen nadere (vorm-)voorschriften bepaald. U kunt op de website van rijksoverheid een formulier ingebrekestelling downloaden.
Heeft u nog vragen over de plichten waar de overheid zich aan dient te houden ten aanzien van het nemen van een beslissing? U bent op dinsdag- of donderdagavond van harte welkom op ons gratis spreekuur tussen 19:30 en 21:00. Onze juridisch adviseurs staan u dan graag te woord.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners