Loondoorbetaling bij ziekte (door Salma El Kaddouri)

Het kan ons allemaal overkomen: ziekte. Wat gebeurt er dan als je ergens werkzaam bent en vanwege die ziekte voor een langere periode niet meer in staat bent je werkzaamheden te verrichten. Een onjuiste opvatting is dat je in de Ziektewet terecht komt. Dit is onjuist, omdat er een lang proces voorafgaat aan het aanvragen van een uitkering vanwege ziekte. Je komt vaak niet eens in aanmerking voor de Ziektewetuitkering, maar valt in eerste instantie in ieder geval onder de loondoorbetalingsverplichting.

De loondoorbetalingsverplichting houdt in dat in geval van ziekte de werkgever gedurende twee jaar het loon van de werknemer doorbetaalt.
Ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt door de wet gedefinieerd als: ‘het ongeschikt zijn voor het verrichten van de werkzaamheden die door zowel werkgever als werknemer zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.’ De ongeschiktheid moet medisch bepaalbaar zijn en wordt vastgesteld door een arts.
Vanaf dat moment loopt er voor de werkgever gedurende maximaal twee jaar een loondoorbetalingsverplichting. Wettelijk gezien moet in ieder geval 70% van het loon worden uitgekeerd en gedurende het eerste jaar mag dit niet lager uitvallen dan het wettelijk minimumloon. In de praktijk wordt gedurende het eerste jaar vaak 100% van het oorspronkelijke loon uitgekeerd, omdat dit in de cao of arbeidsovereenkomst is opgenomen. Aan de loondoorbetalingsverplichting zijn voor zowel werknemer als werkgever verplichtingen verbonden.

Verplichtingen voor de werkgever zijn om zoveel mogelijk te ondernemen, zodat de werknemer zo goed mogelijk kan re-integreren. Ook moet er een plan van aanpak worden opgesteld. Dit dient gedurende het proces geëvalueerd en eventueel bijgesteld te worden. Tot slot dient de werkgever zoveel mogelijk te kijken naar passend arbeid dat eventueel door de werknemer verricht zou kunnen worden.
Tegenover de loondoorbetalingsverplichting aan werkgeverszijde is ook de werknemer verplicht zich aan een aantal voorschriften te houden. Een werknemer dient zich namelijk te houden aan de re-integratieverplichting, waarbij medewerking wordt verleend aan het door werkgever op te stellen plan van aanpak. Ook moet de werknemer bereid zijn passende arbeid te verrichten voor zover dit mogelijk is.

Zit u in een soortgelijke situatie en/of heeft u vragen over de loondoorbetalingsverplichting? Rechtswinkel Eindhoven kan u gratis helpen met uw vragen. U bent van harte welkom om ons spreekuur te bezoeken op dinsdag- en donderdagavond van 19:30-21:00. Uiteraard kunt u hier ook terecht voor andere juridische vragen.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners