Eenzijdig wijzigen van een arbeidsovereenkomst (door Lize van der Togt)

In het begin van het dienstverband leggen de werkgever en werknemer afspraken vast in een arbeidsovereenkomst. Tijdens het dienstverband kunnen er zich situaties voordoen waarin de werkgever de overeengekomen afspraken wil wijzigen. Welke rechten en plichten gelden bij het eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst?

In een arbeidsovereenkomst of CAO kan een wijzigingsbeding zijn opgenomen. Een wijzigingsbeding houdt het recht van de werkgever in om tot eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden over te gaan. Indien een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, betekent dit dat de werkgever in beginsel zonder toestemming van de werknemer de arbeidsvoorwaarden kan wijzigen. Let op! De werkgever dient, ondanks dat hij zich kan beroepen op het wijzigingsbeding, alsnog aan te tonen dat er sprake is van een zwaarwichtig belang aan de kant van de werkgever om tot eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden over te gaan. Het belang van de werknemer moet dan wijken voor dit belang van de werkgever.

De situatie kan zich ook voordoen dat er geen wijzigingsbeding is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Dit neemt niet weg dat de werknemer niet op de redelijke voorstellen behoort in te gaan. De werknemer heeft de verplichting zich als goed werknemer redelijk op te stellen tegenover een voorstel van de werkgever over de wijziging van de arbeidsovereenkomst. Om te beoordelen of het voorstel van de werkgever redelijk is, dient er naar alle omstandigheden van het geval gekeken te worden. In dat kader wordt er rekening gehouden met de aard van de gewijzigde omstandigheden, de aard en ingrijpendheid van het wijzigingsvoorstel en de positie van de betrokken werknemer.  Voorbeelden hiervan zijn een verslechterde financiële situatie, een noodzakelijke reorganisatie, disfunctioneren van de werknemer en/of gewijzigde wetgeving.

Indien er bij de rechter een procedure aanhangig wordt gemaakt, bekijkt de rechter of het voorstel in het licht van de omstandigheden van het geval in redelijkheid van de werknemer gevergd kan worden. De rechter maakt dus een afweging tussen de belangen van de werkgever en de belangen van de werknemer. In iedere situatie beoordeelt de rechter de omstandigheden van het geval.

Kortom, het eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst is een complexe kwestie waarbij per situatie gekeken wordt naar de omstandigheden van het geval. Voor een advies over de eenzijdige wijziging van een arbeidsovereenkomst kan Rechtswinkel Eindhoven u gratis helpen. U bent van harte welkom op ons spreekuur op dinsdag- en donderdagavond van 19.30-21.00 uur. Uiteraard kunt u hier ook terecht voor andere juridische vragen.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners