Eenzijdig wijzigen van de verzekeringsovereenkomst (door Çağdaş Kaya)

Een (verzekerings-)overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan (art. 6:217 BW). In het verbintenissenrecht geldt de contractsvrijheid als uitgangspunt. Dit betekent dat partijen bij een verzekeringsovereenkomst in beginsel vrij zijn de inhoud van hun overeenkomst zelf te bepalen. Zolang de gesloten overeenkomst niet in strijd is met de wet, de redelijkheid en billijkheid of de openbare orde of goede zeden, heeft de overeenkomst de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen en dienen partijen de verplichtingen uit de overeenkomst na te leven.

Het wijzigen van de inhoud van de verzekeringsovereenkomst kan een nadere overeenkomst vereisen waarin de wijziging tussen partijen wordt overeengekomen. Een eenzijdige wijziging door de verzekeraar is in beginsel niet mogelijk, tenzij de bevoegdheid daartoe vooraf tussen partijen is overeengekomen in de verzekeringsovereenkomst. Vaak wordt deze bevoegdheid dan ook door verzekeraars opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden. De meeste verzekeraars hebben in hun verzekeringsvoorwaarden de  zogenaamde ‘en-bloc clausule’ (art. 7:940 lid 4 BW) opgenomen. Door middel van deze clausule kan de verzekeraar de verzekeringsvoorwaarden en/of de dekkingsomvang voor een groep verzekerden eenzijdig tussentijds wijzigen.

Op het moment dat de verzekeringsovereenkomst een dergelijke en-bloc clausule bevat en de verzekeraar gaat over tot de wijziging van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst in het nadeel van de verzekeringnemer, dan heeft de contractuele wederpartij het recht om de verzekeringsovereenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging ingaat, en in ieder geval gedurende één maand nadat de wijziging is medegedeeld.

Heeft u vragen over uw verzekeringsovereenkomst? Rechtswinkel Eindhoven kan u gratis helpen met uw vragen. U bent van harte welkom op ons spreekuur op dinsdag- en donderdagavond van 19.30-21.00 uur. Uiteraard kunt u hier ook terecht voor andere juridische vragen.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners