De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) – door Jeske Duitsman

Het kabinet heeft een groot noodpakket aangekondigd om de economische gevolgen van de coronacrisis voor werkgevers en werknemers te verzachten. Een van deze maatregelen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Met deze maatregel vervalt de regeling voor werktijdverkorting en worden deze aanvragen omgezet in NOW-aanvragen. Per 6 april heeft het UWV het NOW-loket geopend. Aanvragen kunnen tot en met 31 mei worden ingediend.

De NOW bevat een nieuwe regeling voor de tegemoetkoming van loonkosten voor de werkgever, welke anders werkt dan de werktijdverkorting. Hierdoor kan de regeling sneller worden toegekend en staat deze ter beschikking voor een groter aantal bedrijven.

Gevolgen voor de werkgever
De werkgever kan door middel van de NOW een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Werkgevers ontvangen van het UWV een voorschot, zodat zij hun werknemers kunnen blijven doorbetalen.
Aan deze regeling zitten voor de werkgever een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag de werkgever geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen in de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen en moet de aanvrager ten minste 20% omzetverlies verwachten gerekend vanaf 1 maart 2020. Als u als werkgever overgaat tot vrijwillige sluiting van u bedrijf, komt u eveneens in aanmerking voor de NOW, indien u aan bovenstaande voorwaarden voldoet.
De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 en geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden. Voor deze verlenging kunnen mogelijk extra voorwaarden gelden. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkomsten is afhankelijk van de terugval in de omzet. Er geldt een maximum van 90% van de loonsom.

Rechten en plichten van de werknemer
Als de werkgever middels deze regeling gecompenseerd wordt, heeft de werknemer een aantal rechten.
Zo heeft de werknemer recht op 100% van het reguliere salaris. Ook kan de werknemer niet ontslagen worden en blijven andere afspraken tussen werknemer en werkgever gelden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het opbouwen van pensioen.
Deze rechten gelden voor werknemers met vaste contracten, maar ook voor werknemers met een flexibel contract, uitzendkrachten en oproepkrachten.
Daartegenover staan voor de werknemer wel een aantal plichten. Zo moet de werknemer in dienst blijven bij de werkgever, en bepaalt de werkgever in welke mate de werknemer minder werkt. De werkgever kan deze vrijgekomen uren gebruiken voor bijscholing. De werknemer is verplicht om hieraan mee te werken.

Momenteel is de Rechtswinkel gesloten in verband met COVID-19. Ter vervanging van de spreekuren bieden wij u gedurende deze periode de mogelijkheid om uw juridische vragen per mail aan ons te sturen. Meer informatie over deze tijdelijke service vindt u in het informatiedocument.
Nieuws over het eerstvolgende fysieke spreekuur zal te vinden zijn op onze website.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners