De inhoud van de arbeidsovereenkomst (door Casper van der Heijden)

Wanneer u als werknemer een arbeidsovereenkomst sluit met een werkgever, zult u zich misschien wel eens afvragen wat daar precies in staat. Wat moet er worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en wat is de betekenis van al die verschillende bedingen?

De arbeidsovereenkomst is vormvrij. Dat wil zeggen dat de werkgever en werknemer zelf mogen bepalen of ze de afspraken mondeling of schriftelijk overeenkomen. Het nadeel van een mondelinge afspraak is wel dat deze slecht bewijsbaar is en kan leiden tot allerlei misverstanden. Het is dan ook verstandig om een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen.

Toch is de werkgever zelfs bij een mondeling overeengekomen arbeidsovereenkomst verplicht om een aantal gegevens schriftelijk aan de werknemer te verstrekken binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden. Het gaat dan onder andere om gegevens zoals de plaats waar de arbeid wordt verricht, een omschrijving van de functie, de werktijden, het overeengekomen loon en vakantietoeslag, het aantal vakantiedagen en de opzegtermijn.

Daarnaast komen we regelmatig verschillende bedingen in de arbeidsovereenkomst tegen die nadere aandacht behoeven. Een beding is een bijkomende voorwaarde bij een overeenkomst. Hieronder volgt een korte beschrijving van vier belangrijke en veelvoorkomende bedingen.

Proeftijdbeding
Deze bepaling geeft aan dat er een proeftijd wordt aangegaan tussen werknemer en werkgever.
De proeftijd is een periode waarin beide partijen op ieder moment om vrijwel elke reden kunnen opzeggen, zonder opzegtermijn en zonder tussenkomst van een rechter.

Concurrentiebeding
Dit beding beperkt de werknemer in zijn vrijheid om na het einde van zijn dienstverband bij een concurrent in dienst te treden. Het concurrentiebeding dient schriftelijk overeengekomen te worden met een meerderjarige werknemer. Daarnaast geldt voortaan als uitgangspunt dat er geen concurrentiebeding mag worden opgenomen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Dit is slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan.

Geheimhoudingsbeding
Dit beding geeft aan dat de werknemer zowel tijdens als na zijn dienstverband vertrouwelijke informatie geheim moet houden. Meestal gaat het dan om bedrijfsgeheimen of gegevens van klanten die niet bekend mogen worden. Vaak wordt het geheimhoudingsbeding gecombineerd met een boetebeding.

 Wijzigingsbeding
Dit beding zorgt ervoor dat de werkgever eenzijdig wijzigingen in de arbeidsovereenkomst mag aanbrengen zonder dat de werknemer daarmee akkoord hoeft te gaan. Het beding dient schriftelijk te worden aangegaan. De werkgever dient wel aan te tonen dat er sprake is van een zwaarwichtig belang om tot eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst over te kunnen gaan.

Het is van belang om te weten wat er in uw arbeidsovereenkomst staat en waar u precies mee akkoord gaat. Heeft u vragen over de inhoud van uw arbeidsovereenkomst? Rechtswinkel Eindhoven kan u gratis helpen met uw vragen. U bent van harte welkom op ons spreekuur op dinsdag- en donderdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur. Uiteraard kunt u hier ook terecht voor andere juridische vragen.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners