Archief voor ‘Geen onderdeel van een categorie’ Categorie

Bewind, wat nu? | door Angelina van Dongen

Posted by

Iedereen kan een periode meemaken waarin u, door omstandigheden, even het overzicht kwijt bent over uw geldzaken. In dit geval kan het voorkomen dat u onder bewind komt te staan. Een bewindvoerder beheert dan al uw goederen, en alleen met toestemming van de bewindvoerder kunt u hier gebruik van maken. Dit kan veel verschillende emoties oproepen. Het is handig om te weten hoe het proces verloopt en wat uw rechten en plichten zijn.

Hoe wordt u onder bewind gesteld?
Om de procedure tot bewind te beginnen dient iemand een verzoek tot onderbewindstelling te doen. Dit wordt bij de kantonrechter gedaan. Het verzoek kan worden ingediend door iemand in uw directe familie. Ook een voogd of het Openbaar Ministerie kan dit verzoek indienen. Dit verzoek wordt mondeling behandeld door de rechter. Samen met andere betrokkenen wordt u opgeroepen om de zitting bij te wonen. De rechter wil een beeld krijgen van uw situatie, en zal aan de hand daarvan bepalen of bewind nodig is. indien de rechter ervan overtuigd is dat bewind nodig is, zal hij ook bepalen welke goederen er onder het bewind zullen vallen. Deze goederen zijn vaak de waardevolle goederen, zoals een huis of uw bankrekening. Tijdens de zitting wijst de rechter ook een bewindvoerder aan. U heeft het recht om zelf een bewindvoerder voor te dragen tijdens de zitting. De bewindvoerder gaat akkoord met deze aanwijzing door een bereidverklaring in te vullen. Normaliter zal uw bewind de dag na de uitspraak ingaan. Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met het bewind, u heeft dan drie maanden de tijd om in hoger beroep te gaan. U gaat in hoger beroep door een dagvaarding uit te reiken aan de andere partij.

Wat zijn (niet) de taken van mijn bewindvoerder?
Voordat het bewind begint, moet de bewindvoerder een lijst maken met daarop alle goederen die onder bewind staan. Op deze lijst staan ook de schulden, een schatting van de maandelijkse inkomsten en van de uitgaven. De hoofdtaak van de bewindvoerder is om ervoor te zorgen dat u uw goederen met waarde kunt behouden. Uw bewindvoerder betaalt ook uw rekeningen, keert uw leefgeld uit en lost uw schulden af. Uw bewindvoerder stelt een budgetplan op, hier is uw leefgeld op gebaseerd. Indien u meer geld nodig heeft dan dit leefgeld, dient u een verzoek in te dienen bij de bewindvoerder.

Uw bewindvoerder mag alleen beslissen over uw financiën, andere beslissingen mag de bewindvoerder dus niet maken. Voor sommige beslissingen moet de bewindvoerder toestemming vragen bij de kantonrechter. Dit is het geval bij grote uitgaven boven de € 1.500,- en grote verkopen.

Hoe kan ik mijn bewind stoppen?
Bewind kunt u niet zomaar zelf stoppen, u moet toestemming vragen aan de kantonrechter. Dit kunt u zelf doen middels een brief. In deze brief vertelt u eerst waarom u onder bewind stond en vanaf wanneer. Hierbij geeft u aan wie uw bewindvoerder is en waarom u geen bewind meer nodig heeft. Dit dient u goed uit te leggen. In deze brief zegt u ook dat u graag uw situatie mondeling uitlegt tijdens een rechtszaak. Het kan helpen om eerst in gesprek te gaan met uw bewindvoerder, indien de bewindvoerder akkoord gaat kan het meewegen in de beslissing van de rechter.

Uithuiszetting uit je huurwoning wanneer je er niet vaak genoeg bent. Mag dit? | door Feike Weerts

Posted by

Een verhuurder kan een huurder uit een huurwoning zetten wanneer de huurder geen hoofdverblijf houdt in de woning.

Het hoofdverblijf
Om te bepalen of er sprake is van een hoofdverblijf moet gekeken worden naar de relevante omstandigheden. Zo moet de huurder het grootste deel van de tijd de nacht doorbrengen in de woning. Wanneer een huurder dus bijvoorbeeld maar twee keer per week de nacht doorbrengt in de huurwoning, is er al geen sprake van een hoofdverblijf. Ook zijn er andere omstandigheden van belang. Zo kan het feit dat een huurder geen eigendommen in zijn of haar woning heeft staan of geen post ontvangt op het huuradres een indicatie zijn dat de huurder voornamelijk ergens anders woont. Kortom, het gehuurde moet een centrale rol spelen in het leven van de huurder om van een hoofdverblijf te kunnen spreken.

Ontbinding van de huurovereenkomst
Wanneer een verhuurder een huurder uit een woning wil zetten (bijvoorbeeld omdat de huurder de woning niet als hoofdverblijf heeft), moet hij de overeenkomst laten ontbinden. Dit kan alleen via tussenkomst van een rechter. Een verhuurder kan dus nooit zomaar zelf een overeenkomst ontbinden omdat hij vindt dat een huurder zich niet aan de huurovereenkomst houdt. De verhuurder is in principe degene die moet kunnen aantonen dat de huurder de huurwoning niet als hoofdverblijf heeft. Wel is het belangrijk dat de huurder kan aantonen dat er wél sprake is van een hoofdverblijf, als zogenaamd tegenbewijs.

Bewijsbeding
Ook kan het zo zijn dat in de huurovereenkomst een bewijsbeding is opgenomen. Dit houdt in dat in de overeenkomst is opgenomen dat de huurder moet bewijzen dat de huurwoning wel zijn of haar hoofdverblijf is. Hiermee is de huurder akkoord gegaan, aangezien hij of zij de huurovereenkomst heeft getekend.

Uiteindelijk zal de rechter altijd bepalen of er sprake is van een hoofdverblijf en dus of de overeenkomst wordt ontbonden of niet.

Mocht u zelf in aanraking komen met uithuiszetting of heeft u een ander probleem, kom dan zeker eens langs bij Rechtswinkel Eindhoven, wij helpen u graag. Wij hebben iedere week een inloopspreekuur op dinsdag- en donderdagavond van 19:30 tot 20:45.

Hoe werkt de Wet zorg en dwang? | door Eliza Zeka

Posted by

Iedereen heeft het recht om vrij te leven en om eigen keuzes te maken. Dit is niet anders bij mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Om de rechten van deze mensen te waarborgen, bestaat de Wet zorg en dwang. Deze wet regelt de onvrijwillige opname in een zorginstelling en hoe de rechten van mensen die te maken hebben met onvrijwillige zorg kunnen worden gegarandeerd. Het verlenen van onvrijwillige zorg is het allerlaatste redmiddel en wordt dus pas ingezet wanneer er geen andere opties meer zijn, bijvoorbeeld als mensen de zorg weigeren of niet in staat zijn om hierover te beslissen. De Wet zorg en dwang geldt ook thuis en op de dagbesteding.

Onvrijwillige zorg dient zo kort mogelijk te duren en op de minst ingrijpende manier plaats te vinden. Alle zorg wordt in een zorgplan vastgesteld en besproken met de mensen die betrokken zijn, zoals zorgverleners en ouders. Samen evalueren zij continu of de inzet van de onvrijwillige zorg nog noodzakelijk is.

Wat regelt de Wet zorg en dwang?
De Wet zorg en dwang regelt onder andere in welke situaties onvrijwillige zorg en/of opname aan de orde kan zijn, hoe een besluit tot onvrijwillige zorg genomen wordt, wanneer onvrijwillige zorgverlening geëvalueerd moet worden en het recht op een cliëntenvertrouwenspersoon. Doordat mensen die te maken hebben met onvrijwillige zorg een stuk van hun autonomie inleveren, is het belangrijk om hun rechten in te kaderen en zeker te stellen.

Daarnaast is de kern van de Wet zorg en dwang ‘nee, tenzij’. De onvrijwillige zorg moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Het uitgangspunt blijft dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

Hoe zit het met de rechten van de patiënt?
Ook in het geval van onvrijwillige zorg, gelden er een aantal rechten die de patiënt heeft. Voorbeelden daarvan zijn:
• Recht op duidelijke informatie over onderzoeken, behandelingen en de gezondheidstoestand;
• Recht op overleg met een arts of hulpverlener en samen te beslissen over de behandeling;
• Recht om ook ‘nee’ te zeggen tegen een voorgestelde behandeling;
• Recht om geen informatie te willen;
• Recht om het medisch dossier in te zien en recht op een kopie daarvan.

Mocht u of een naaste zelf in aanraking komen met de Wet zorg en dwang, schroom dan niet om langs te komen tijdens de inloopspreekuren bij Rechtswinkel Eindhoven. Voor meer informatie kunt u terecht op www.rechtswinkeleindhoven.org.

Hoe werkt de WIA | door Kadir Can Demir

Posted by

De verschillende typen WIA
De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna WIA) is een tijdelijk vangnet bij verlies van inkomen als u wegens langdurige ziekte niet of niet meer volledig kunt werken.

Een WIA-uitkering bestaat in twee vormen: een WGA-uitkering of een IVA-uitkering. Indien u recht hebt op een WGA-uitkering − wat staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, heeft u na 2 jaar ziektewetuitkering recht op deze uitkering als is vast te stellen dat u zal herstellen en weer kan werken na uw ziekteperiode. Deze WGA-uitkering bestaat weer uit drie fases: de loongerelateerde fase, de loonaanvullingsfase en de vervolgfase. De IVA-uitkering daarentegen staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten en wordt toegekend als u niet of nauwelijks kunt werken en er geen of een kleine kans is dat u herstelt (80% – 100% arbeidsongeschikt).

Van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van een persoon is sprake als hij als gevolg van onder andere een ziekte of gebrek niet in staat is om ten hoogste 65% te verdienen van zijn/haar laatste loon (maatmanloon). De beoordeling van de arbeidsongeschiktheid wordt gebaseerd op een verzekeringsgeneeskundig en een arbeidsdeskundig onderzoek of rapport.

Hoe wordt berekend of u in aanmerking komt?
Het is niet altijd eenvoudig om aan een WIA-uitkering te komen. Het maatmanloon wordt vastgesteld op basis van het Sociale Verzekeringsloon (SV-loon) en de urenomvang in de maatgevende functie (de bedongen arbeid). Het maatmanloon is het maandloon wat u verdiende voor uw ziekte. Als er niets was gebeurd, had u dit inkomen elke maand verdiend. Het verschil met uw inkomen na het ongeval is wat u aan inkomstenderving heeft en wat voor een schadevergoeding in aanmerking komt. U dient namelijk op 35% inkomstenderving (of hoger) te komen om in aanmerking te kunnen komen voor een WIA-uitkering. In feite heeft uw ziekte dan wel letsel geen groot belang bij de toekenning van uw WIA-uitkering. Uw vermindering in loon is doorslaggevend. Hieronder treft u een rekensom aan waarin u kan zien hoe berekend wordt of u een WIA-uitkering toegewezen krijgt.

Voorbeeld: € 15,- (oude uurloon) – € 13,- (nieuwe uurloon)/ € 13,- (nieuwe uurloon) x 100% = 15,38%. In dit geval heeft deze persoon geen recht op een WIA uitkering.

Een ander voorbeeld: € 20,- (oude uurloon) – € 13,- (nieuwe uurloon)/ € 13,- (nieuwe uurloon) x 100% = 53,84%. Deze persoon heeft wel recht op een WIA-uitkering. Ook al heeft de tweede persoon minder beperkingen dan wel klachten dan de eerste persoon, de eerste persoon heeft toch geen recht op een WIA-uitkering.

Extra verdienen?
Als u een WIA-uitkering toegewezen hebt gekregen, mag u wel geld bijverdienen. Het is per WIA-uitkering verschillend hoeveel u mag bijverdienen. Als u een WGA-uitkering (WIA) ontvangt, dan mag u maximaal 65% van uw laatstverdiende loon bijverdienen. Indien u meer dan 65% zult gaan verdienen stopt uw uitkering automatisch na een jaar vanaf de datum dat u meer dan 65% bent gaan verdienen. Indien u minder dan 65% van uw oude salaris verdient, dan wordt uw uitkering uiteraard niet stopgezet, maar er wordt wel maandelijks gekeken of u gedeeltelijk moet terugbetalen aan het UWV.

Mocht u een IVA-uitkering ontvangen, dan mag u maximaal 20% van uw laatstverdiende loon bijverdienen. Daarvan wordt 70% ingehouden. Een korte schets: indien u € 500,- extra per maand verdient, dan mag u van laatstgenoemd bedrag slechts € 150,- voor uzelf houden.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot uw WIA-uitkering, dan kunt u op dinsdag- of donderdagavond tussen 19:30 uur en 20:30 uur langskomen bij de Rechtswinkel Eindhoven.

Boetebeding in een contract, mag dat? | door Ties Oosterman

Posted by

Vaak, dan wel niet altijd als u een product of dienst koopt zijn er algemene voorwaarden van toepassing, dit zijn de ‘’kleine lettertjes’’. Denk hierbij aan de periode dat u het product terug mag brengen van de verkoper of hoe lang de levertijd is als u een product bestelt.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden vallen onder het idee van contractvrijheid. Contractvrijheid betekent dat u en de verkoper zelf de afspraken kunnen bepalen die in het koop- of huurcontract gemaakt worden. De wet geeft hier wel kaders aan, maar in principe staat het vrij om onderling de afspraken te maken zoals die voor uw contract en afspraken het meest geschikt zijn. Hierin kan dan ook een boetebeding worden opgenomen.

Boetebeding
Een boetebeding is een bedrag of percentage van het aankoopbedrag dat de consument aan de verkoper moet betalen als de consument zich niet aan de afspraken houdt. Denk hierbij aan het ontbinden van het contract zonder dat de verkoper iets aan te rekenen valt of het niet of te laat ophalen van het bestelde product.

Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u een elektrische fiets bestelt bij een winkel en de levertijd van de elektrische fiets vier maanden bedraagt, u heeft de ‘’kleine lettertjes’’ niet goed gelezen en u dacht dat de levertijd sneller zou zijn. Omdat de levertijd veel langer is dan u door had en u niet vier maanden zonder fiets kunt, wilt u het koopcontract van de fiets ontbinden. In dat geval kan de verkoper van de fiets via een boetebeding in de algemene voorwaarden een boete opleggen van een redelijk percentage van het aankoopbedrag van de fiets. Hierdoor krijgt u de prikkel om toch de fiets af te nemen met de voorwaarden waarvoor u tijdens de koop voor getekend heeft. Het is als het ware dus een strafbepaling voor de koper als hij de overeenkomst niet nakomt.

Het boetebeding is niet geldig bij het ontstaan van het contract, maar pas als de schuldenaar (de consument in dit voorbeeld) de afspraken niet nakomt, pas dan kan de verkoper het beding inroepen.

Matiging
Nu kan dit wat zwaar klinken, dat een consument daar een boete voor moet betalen. Daarom heeft de rechter hier voorwaarden aan gesteld, een van de meest belangrijke is dat het een redelijke boete moet zijn, hij mag dus niet onredelijk hoog zijn, 100% van het aankoopbedrag als boete zal door een rechter daarom snel als onredelijk gezien worden. Normaal kan een rechter dan de boete matigen. Echter, bij een consumentenkoop kan de rechter het boete onderdeel zelf als nietig -niet geldig- bestempelen als de boete te hoog is. Hierdoor wordt de consument beschermd voor verkopers die hele hoge boetes hanteren.

Let dus bij het kopen van product of dienst goed op de algemene voorwaarden en lees deze goed door en vraag de verkoper wat hij bedoelt met bepaalde voorwaarden als u deze niet goed begrijpt, vaak worden er voor de algemene voorwaarden namelijk juridische termen gebruikt.

Heeft u vragen over een boetebeding in een door u afgesloten contract of andere bepalingen van algemene voorwaarden die u heeft ondertekend bij een contract, dan nodig ik u uit om naar het spreekuur van Rechtswinkel Eindhoven te komen. Wij helpen u graag verder.

Het verzoek om een genderneutraal paspoort | door Nikita Bouman

Posted by

De overheid gebruikt in principe twee geslachten, namelijk man en vrouw. Bij de geboortegemeente kunt u uw geslacht ook aan laten passen van man naar vrouw of andersom. U kunt bij de gemeente echter niet kiezen voor een genderneutrale vermelding (X). Hiervoor moet u een verzoek indienen bij de rechtbank.

Voor het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank heeft u een advocaat nodig. Die kosten moet u in beginsel zelf betalen. Er zijn echter subsidies waar u eventueel voor in aanmerking kunt komen. Er wordt dan gekeken naar uw inkomen en vermogen. Indien dit onder een bepaalde norm valt, betaalt de Raad voor de Rechtsbijstand een deel van de kosten. Indien u in de bijstand zit, betaalt de gemeente vanuit de bijzondere bijstand vaak 100% van de kosten van uw rechtszaak. Het is daarom van groot belang dat u uitzoekt of u recht heeft op subsidies. Hier kan uw advocaat u ook mee helpen.

Uw advocaat moet een verzoekschrift opstellen en deze naar de rechtbank opsturen. Het verzoekschrift bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit uw persoonlijke verhaal. Dit houdt bijvoorbeeld in wat het voor u zou betekenen als u een X in uw paspoort heeft staan. Het tweede deel van het verzoekschrift is meer juridisch. Hier zullen juridische argumenten instaan waarom u een X op uw paspoort wilt. Daarnaast kunt u nog stukken toevoegen aan het verzoekschrift die belangrijk voor u zijn. U kunt hierbij denken aan een brief waarin u aan de rechter schrijft. Dit is echter niet verplicht. U heeft ook geen deskundigenverklaring nodig. Als alle stukken compleet zijn wordt het verzoekschrift naar de rechtbank gestuurd. U zult dan moeten wachten op de uitspraak. In sommige gevallen kan de rechtbank u ook oproepen om met de rechter te praten.

De uitspraak van de rechter krijgt u in een brief die een beschikking heet. Hierin staat of u wel of niet een genderneutraal paspoort krijgt. Indien de rechter heeft beslist dat u een genderneutraal paspoort krijgt, moet u drie maanden wachten tot u deze kunt ophalen. Dit is omdat u binnen 3 maanden na de uitspraak nog in hoger beroep kan. De gemeente wacht daarom 3 maanden tot zij uw geboorteakte aanpassen. Na 3 maanden kunt u dan uw genderneutrale paspoort ophalen.

Indien u meer vragen heeft over het aanvragen van een genderneutraal paspoort, dan helpen onze adviseurs u graag verder. Loop vooral eens binnen tijdens een van onze inloopuren op dinsdag- en donderdagavond.

De officiële waarschuwing – door Dilara Haskuzugüdenli

Posted by

De officiële waarschuwing is een term die je vast wel eens gehoord hebt op de werkvloer. Het kan voorkomen dat u een dergelijke officiële waarschuwing heeft gekregen van uw werkgever. Wellicht dat u de officiële waarschuwing al aan zag komen als u al meerdere waarschuwingen en opmerkingen heeft ontvangen. Het komt echter ook vaak voor dat er voorheen niets is gecommuniceerd en dat de officiële waarschuwing dus onverwachts is. Het kan daarom gebeuren dat u het niet eens bent met de officiële waarschuwing.

Gevolgen officiële waarschuwing
Werkgevers geven instructies en opmerkingen aan hun werknemers, zodat zij hun werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Wanneer het een keer niet goed gaat en de werknemer iets heeft gedaan wat niet mag, kan de werkgever een waarschuwing geven. Soms kan dit in de vorm van een officiële waarschuwing zijn. Een officiële waarschuwing wordt door de werkgever verstrekt en opgenomen in het personeelsdossier, indien er sprake is van ongewenst gedrag. De waarschuwing kan uiteindelijk ook leiden tot ontslag. Er wordt in de wet niets geregeld over officiële waarschuwingen. De werkgever mag dus in beginsel zelf bepalen wat in zijn ogen ongepast gedrag is en mag als reactie daarop een officiële waarschuwing geven met de daarbij behorende maatregelen.

Dat na drie officiële waarschuwingen altijd een automatisch ontslag volgt, klopt niet. Het aantal officiële waarschuwingen staat namelijk niet vastgelegd in de wet. In sommige situaties is het ontslag onwenselijk. Wanneer drie waarschuwingen achtereenvolgens in een periode van 12 maanden worden gegeven, is er sprake van een andere situatie dan wanneer deze drie waarschuwingen verspreid zijn over 15 jaar. De tijd die tussen de waarschuwingen zit speelt dus een rol. Verder is het van belang of de waarschuwingen inhoudelijk met elkaar samenhangen of dat het inhoudelijk verschillende waarschuwingen zijn. Wanneer de werkgever in de officiële waarschuwing heeft vermeld dat dit de laatste officiële waarschuwing is, kan dit ook voldoende duidelijkheid creëren dat het ontslag daarna kan volgen.

Bezwaar tegen officiële waarschuwing
Wanneer u het als werknemer niet eens bent met de officiële waarschuwing, heeft u de mogelijkheid om hier schriftelijk op te reageren door bezwaar te maken. U moet hier echter letten op het feit dat er meestal een termijn bestaat voor het indienen van bezwaar. Deze termijn is vaak opgenomen in de CAO of het bedrijfsreglement. Door bezwaar te maken houdt u uw rechtspositie zo sterk mogelijk. Als u geen gebruik maakt van uw recht op bezwaar, dan kunt u later niet meer aantonen dat u het niet eens was met de officiële waarschuwing. Als de waarschuwing een rol speelt bij het ontslag en de zaak bij de rechter komt, dan kan het bezwaar tegen de werkgever gebruikt worden als bewijsmateriaal. Het is daarom ook van belang dat het bezwaar in de vorm van een aangetekende brief wordt verzonden naar uw werkgever. Zo kan bewezen worden dat uw werkgever het bezwaar heeft ontvangen. In het bezwaarschrift moet u aangeven dat u het niet eens bent met de officiële waarschuwing. Dit moet u in het bezwaar dan ook kunnen toelichten. Van belang is dat u uw werkgever verzoekt om de officiële waarschuwing in te trekken en uw bezwaar op te nemen in het personeelsdossier.

Rechtswinkel Eindhoven
Mocht u zelf een officiële waarschuwing hebben ontvangen van uw werkgever en heeft u hierover meer vragen, dan helpen onze adviseurs u graag verder. Loop binnen tijdens onze inloopuren op dinsdag- en donderdagavond

Afspraken voor samenwoners – door Isabel Verburg

Posted by

Het is in uw belang om voorafgaand aan het samenwonen gezamenlijk afspraken te maken. Hiermee kunt u namelijk uw eigen belangen beschermen bij een eventuele breuk en bij eventuele andere complicaties. De wet kent enkele manieren om afspraken te maken omtrent het samenwonen. In dit artikel worden drie verschillende vormen nader toegelicht.

Samenlevingsovereenkomst
De samenlevingsovereenkomst is de meest informele vorm van het schriftelijk vastleggen van de gemaakte afspraken, omdat deze overeenkomst door uzelf of door een notaris kan worden opgesteld. In een dergelijke overeenkomst kunnen afspraken worden gemaakt omtrent de kosten voor het huishouden, de meubels, de auto of de woning. Het is vooral van groot belang om afspraken te maken over de kosten tijdens en na het samenwonen. Zo kunnen afspraken worden gemaakt over hoe de kosten voor het huishouden worden verdeeld. Tevens kan bijvoorbeeld worden vastgelegd van wie welke meubels en van wie de huisdieren zijn. Afspraken die gemaakt kunnen worden inzake de situatie na het samenwonen, zijn bijvoorbeeld wie welke spullen mee mag nemen en wie de woning behoudt. Daarnaast is het mogelijk om afspraken te maken omtrent partner- en kinderalimentatie, ouderdomspensioenen en een ouderschapsplan.

Geregistreerd partnerschap
Het geregistreerd partnerschap lijkt veel op het huwelijk, maar wordt in de praktijk als minder formeel gezien dan het huwelijk. Bij het geregistreerd partnerschap worden verdergaande afspraken gemaakt dan bij de samenlevingsovereenkomst. In de wet zijn veel afspraken in het kader van een geregistreerd partnerschap al vastgelegd, hetgeen betekent dat indien de afspraken niet vooraf zijn vastgelegd, de contractspartijen terug kunnen vallen op de wet. Zo staat in de wet dat alle bezittingen en eventuele schulden die tijdens het partnerschap zijn ontstaan, van beide partijen zijn. Tevens is in de wet vastgelegd dat bij de geboorte van een kind tijdens het partnerschap, er automatisch ouderlijk gezag is. Het geregistreerd partnerschap kan worden afgesloten bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Huwelijk
Wanneer u trouwt zonder huwelijkse voorwaarden te maken, was er tot 1 januari 2018 sprake van een algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat zowel bestaande als toekomstige bezittingen en schulden aan beide personen toekomen. Vanaf 1 januari 2018 is er automatisch sprake van een beperkte gemeenschap van goederen, waardoor slechts gemeenschappelijke bezittingen en schulden van voor het huwelijk en bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk verkregen zijn, aan beide echtgenoten toekomen.

Indien u wel huwelijkse voorwaarden maakt, kunt u zelf afspreken hoe uw bezittingen en schulden verdeeld zullen worden. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor de koude uitsluiting, in dat geval worden de bezittingen en schulden volledig apart gehouden. Ook kunt u ervoor kiezen om alsnog in algehele gemeenschap van goederen te trouwen, zoals voor 1 januari 2018 het uitgangspunt was.

Een belangrijk verschil tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap is dat een geregistreerd partnerschap, indien u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om kan eindigen. Voor het ontbinden van het huwelijk moet u altijd naar de rechter. Daarnaast wordt een huwelijk, in tegenstelling tot het geregistreerd partnerschap, overal ter wereld erkend. Het geregistreerd partnerschap wordt enkel in Nederland erkend, waardoor bij verhuizingen naar het buitenland problemen kunnen ontstaan.

Bij het geregistreerd partnerschap en het huwelijk geldt ook een fiscaal voordeel. Dit wordt ook wel fiscaal partnerschap genoemd. Hierbij kunnen bepaalde inkomsten en aftrekposten bij de belastingaangifte op een voordelige manier worden verdeeld.

Rechtswinkel Eindhoven
Gaat u samenwonen en heeft u verdere vragen over de verschillende samenlevingsvormen? Onze adviseurs helpen u graag verder. Loop vanaf 30 augustus a.s. weer binnen tijdens onze inloopuren op dinsdag- en donderdagavond.

Mag een webwinkel artikelen in de uitverkoop uitsluiten van retour? | door Dewi Graumans

Posted by

Stel, u bent opzoek naar kleding en gaat online kijken. U komt iets tegen wat ook nog in de uitverkoop is. Bij ontvangst blijkt het toch niet te zijn wat u wilt. U wilt uw kleding graag terugsturen, maar de webwinkel weigert de artikelen omdat u deze in de uitverkoop heeft gekocht. Is dit toegestaan?

Fysieke koop
Wanneer u iets in een winkel koopt, dan gelden er andere regels dan wanneer u iets via het internet koopt. Bij een fysieke koop heeft u geen wettelijke bedenktijd. U kunt alleen van de koopovereenkomst af als de verkoper daarmee akkoord gaat. Nu in een gewone winkel ruilen geen recht is, mogen verkopers zelf kiezen of er een retour en/of ruil mogelijkheid is. Dit wordt dan vermeld op de kassabon of in de winkel zelf.

Koop of afstand
Indien u een product koopt via het internet dan is er sprake van een koop op afstand. Het gaat dan om situaties waarbij u geen persoonlijk contact hebt met de verkoper. Dit vereist een aantal extra rechten, omdat u niet de mogelijkheid heeft gehad om het product eerst te beoordelen (wat in een gewone winkel wel het geval is). Een belangrijk recht voor de consument is het herroepingsrecht: het recht om van de koop af te zien binnen de bedenktijd.

Herroepingsrecht
Het herroepingsrecht (of retourrecht) is verplicht en ligt wettelijk vast. Dit houdt in dat consumenten de overeenkomst binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen kunnen annuleren. Het herroepingsrecht wordt ook wel aangeduid als de ‘bedenktijd’.

Sale is niet uitgezonderd
Producten die in de uitverkoop zijn mogen in beginsel niet worden uitgezonderd van het retourrecht. Alleen producten die zijn beschreven in de wet, kunnen worden uitgezonderd van het retourrecht. Een paar voorbeelden die wettelijk zijn uitgezonderd, zijn:

  • gepersonaliseerde producten;
  • producten die snel kunnen bederven;
  • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling is verbroken.

Volledige terugbetaling
De consument heeft recht op volledige terugbetaling van alle kosten die hij heeft gemaakt om de bestelling geleverd te krijgen. De retourkosten komen echter alleen voor uw rekening indien de webwinkel dit aangeeft op zijn website. Vaak geven webwinkels een tegoedbon voor de geretourneerde artikelen. U hoeft het hier niet mee eens te zijn. Indien u binnen de gestelde termijn het product annuleert en terugstuurt, dan is de webwinkel gehouden om door de consument gedane betalingen te vergoeden.

Rechtswinkel Eindhoven
Heeft u nog vragen met betrekking tot het retourrecht? Onze adviseurs helpen u graag verder. Loop binnen tijdens onze inloopuren op dinsdag- en donderdagavond.

Op vakantie gaan terwijl je in de Ziektewet zit | door Esther Welten

Posted by

Wanneer een werknemer in de Ziektewet zit, mag hij nog steeds vakantiedagen opnemen, mits dit wordt goedgekeurd door de werkgever. Hij krijgt dan tijdens zijn vakantie loon doorbetaald. Een werkgever kan de aanvraag van de vakantie weigeren, als hij van oordeel is dat de vakantie niet bevorderlijk is voor het herstel van de zieke werknemer. Met behulp van een bedrijfsarts kan er beoordeeld worden of de vakantie het ziekteproces vertraagt. Als dat niet het geval is, dan kan de werkgever de vakantieaanvraag accepteren. In het geval dat er geen medische belemmeringen zijn en er tevens geen zwaarwegend bedrijfsbelang is, dan kan de werkgever de vakantie niet weigeren.

Regels op vakantie gaan
Een werknemer die een UWV-uitkering ontvangt, mag tijdens zijn ziekte op vakantie gaan in Nederland. Het verblijfsadres moet wel worden gemeld aan het UWV binnen uiterlijk 48 uur. Wanneer u naar het buitenland wilt gaan, is de regel dat het vakantieadres minstens twee weken van tevoren moet worden doorgegeven aan het UWV.

Als u als werknemer op vakantie gaat tijdens ziekte zonder vakantiedagen op te nemen, mag uw werkgever zonder toestemming vakantiedagen in mindering brengen. Het moet dan gaan om bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijk is voorgeschreven dat een werknemer recht heeft op minimaal vier keer het aantal dagen dat hij per week werkt. De meeste werknemers hebben meer vakantiedagen dan het wettelijk aantal voorgeschreven vakantiedagen. Deze extra dagen zijn de bovenwettelijke vakantiedagen.

Ziek worden tijdens je vakantie
In de situatie waarin de werknemer ziek wordt op vakantie, kunnen onder sommige omstandigheden de vakantiedagen worden aangemerkt als ziektedagen. Het is dan noodzakelijk dat er een arts wordt bezocht, die een officiële doktersverklaring kan geven. Deze verklaring wordt naar de werkgever gestuurd, waarna de bedrijfsarts kan vaststellen of de ziekmelding tijdens de vakantie terecht is.

Vakantiedagen tijdens ziekte

Zowel zieke als niet-zieke werknemers bouwen wettelijke vakantiedagen op. In de arbeidsovereenkomst of cao kan worden vastgesteld dat zieke werknemers geen bovenwettelijke vakantiedagen opbouwen. Er kan een verschil worden gemaakt tussen gedeeltelijke en volledig zieke werknemers. Ook als een werknemer slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, wordt zijn loon tijdens zijn vakantie volledig doorbetaald. In het geval dat een werknemer voorafgaand aan zijn vakantie slechts in staat was om bijvoorbeeld vier uur per dag passende arbeid te verrichten, zal hij alsnog volledige vakantiedagen moeten opnemen.

Rechtswinkel Eindhoven
Heeft u nog vragen met betrekking tot uw rechten terwijl u op vakantie gaat tijdens ziekte of wanneer u werknemers heeft die tijdens ziekte op vakantie willen? Onze adviseurs helpen u graag verder. Loop binnen tijdens onze inloopuren op dinsdag- en donderdagavond.