Archief voor ‘Geen onderdeel van een categorie’ Categorie

Beslag op inkomsten – door Bart Vermeulen

Posted by

Indien u een factuur onbetaald laat, is het mogelijk dat u te maken krijgt met een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zal de openstaande kosten op een andere manier verhalen indien u het betreffende bedrag niet betaalt of geen betalingsregeling aangaat. Dit kan door middel van het leggen van beslag op uw inkomsten, ook wel derdenbeslag genoemd. Derdenbeslag kan gelegd worden bij uw werkgever of bij uw uitkerende instantie, zoals het UWV. De werkgever en de uitkerende instantie zijn wettelijk verplicht om mee te werken met de beslaglegging in de vorm van het verstrekken van informatie alsmede de uitvoering van het beslag.

Voorwaarden
Een gerechtsdeurwaarder mag niet zomaar beslag leggen op iemands inkomsten, maar dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Een gerechtsdeurwaarder is enkel bevoegd beslag te leggen met toestemming van een rechter of de overheid. Er dient sprake te zijn van een uitspraak van een rechter of van een dwangbevel van de overheid. In dit geval zult u dan ook een vonnis of beschikking van de rechter of een dwangbevel van de overheid ontvangen. Binnen acht dagen na beslaglegging dient de deurwaarder het beslag aan u te betekenen. Op deze manier wordt u op de hoogte gesteld van de beslaglegging.

Hoe te voorkomen
Het beslag op uw inkomen kan nog voorkomen worden doordat u de vordering betaalt of door het treffen van een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder. Houd er rekening mee dat het aangaan van een regeling niet wettelijk verplicht is voor een deurwaarder. Een deurwaarder mag de regeling weigeren wanneer uw voorstel minimaal is. Wanneer er eenmaal beslag is gelegd op uw inkomsten, is het mogelijk een regeling te treffen naast het beslag. Wanneer hier sprake van is, zal er alsnog loon van u worden ingehouden door middel van het loonbeslag. Daarnaast betaalt u dan ook het bedrag overeengekomen met uw deurwaarder in de vorm van een regeling. Op deze manier bent u eerder van uw openstaande vordering af.

Beslagvrije voet
Bij een beslag op inkomsten heeft u altijd recht op een gedeelte van uw loon, de zogenoemde beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van uw inkomen waar schuldeisers niet aan mogen komen, waardoor u een bepaald bedrag overhoudt om van te leven. Uw gerechtsdeurwaarder zal de beslagvrije voet uitrekenen op basis van de door uw werkgever verkregen informatie over uw inkomsten. De beslagvrije voet is dus per situatie een ander bedrag. U kunt uw beslagvrije voet berekenen op www.uwbeslagvrijevoet.nl. Indien u van mening bent dat de betreffende beslagvrije voet niet klopt, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder. Indien uw loon onder de beslagvrije voet valt, heeft u recht op dit bedrag. De bedragen die boven uw beslagvrije voet vallen zullen worden ingehouden door uw werkgever en worden overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Houd hierbij rekening met het feit dat uw vakantiegeld en de dertiende maand ook onder het beslag vallen. Ook hier is de beslagvrije voet van toepassing.

Mocht u zelf te maken krijgen met beslag op uw inkomsten, schroom dan niet om een afspraak te maken bij Rechtswinkel Eindhoven.

Wie krijgt het huisdier na een scheiding? – door Juliette Deltour

Posted by

In Nederland is bijna iedereen bekend met de uitdrukking huisje-boompje-beestje. Het hebben van een huisdier lijkt tegenwoordig een onmisbaar element in ons leven. Veel gezinnen hebben dan ook gekozen voor het warme gezelschap van een huisdier. Maar wat gebeurt er eigenlijk met uw huisdier in het geval van een echtscheiding?

Een huisdier is een object
Hoe veel u ook van uw huisdier houdt, door de wet wordt een huisdier simpelweg gezien als een object. Dit betekent dat bij een echtscheiding uw huisdier dezelfde positie heeft als andere objecten die moeten worden verdeeld. Het is dan ook aan de eigenaren om te beslissen wie het huisdier houdt. Een wettelijke omgangsregeling voor huisdieren is er niet, maar u kunt natuurlijk wel bepalen dat een eventuele regeling moet worden getroffen.

Gemeenschap van goederen
Wanneer u bent getrouwd in gemeenschap van goederen wordt het huisdier onderdeel van de bezittingen die moeten worden verdeeld bij de scheiding. U bent dan dus beiden eigenaar van het huisdier. Het is vervolgens aan de rechter om een afweging te maken. Hierin spelen verschillende factoren een rol. Zo wordt niet alleen gekeken naar de emotionele waarde, maar dient ook rekening te worden gehouden met het financieel belang. Als u uiteindelijk de zorg van het huisdier op u neemt, kunt u van de ander verlangen dat zij meebetalen in de kosten van de zorg. Dit is te vergelijken met het betalen van alimentatie, maar dan voor een huisdier. Deze kosten worden bepaald aan de hand van de kosten van het huisdier ten tijde van het huwelijk. Het kan ook zo zijn dat als u het huisdier onder uw hoede krijgt, u de helft van de waarde van bijvoorbeeld uw hond aan uw ex-partner moet betalen.

Toch een omgangsregeling?
Net als voor eventuele kinderen, bestaat ook de mogelijkheid een omgangsregeling op te stellen voor uw huisdier. Deze regeling wordt dan opgenomen in uw echtscheidingsconvenant. Een echtscheidingsconvenant wordt ook wel een echtscheidingsovereenkomst genoemd. Hierin staan afspraken die u heeft gemaakt met uw ex-partner. In beginsel kunt u de gebruiksregeling zelf vormgeven, maar er bestaan ook twee veelvoorkomende opties. De eerste optie is om de regeling samen te laten vallen met de omgangsregeling van uw kind(eren). Voor uw huisdier geldt dan dezelfde zorgverdeling als voor het kind. Het huisdier gaat dan bijvoorbeeld mee van de ene naar de andere ouder. In het geval dat u geen kinderen heeft, is een andere mogelijkheid om het huisdier om de week te wisselen van huis.

Al met al is het nooit makkelijk om te beslissen wie het huisdier krijgt in het geval van een echtscheiding. Het is geen wettelijke plicht om voor een huisdier te blijven zorgen na een echtscheiding, maar door het treffen van een omgangsregeling kunt u uw trouwe viervoeter toch van de beste zorg voorzien.

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt, schroom dan niet om langs te komen op het spreekuur bij Rechtswinkel Eindhoven.

Achternaamswijziging

Posted by

Uw achternaam staat voor de familie bij wie u hoort. Wilt u uw achternaam of de achternaam van uw kind laten wijzigen? Dit kan onder strenge voorwaarden. Justis, de screeningsautoriteit, behandelt verzoeken tot achternaamswijziging namens de minister van Justitie en Veiligheid.

Wanneer kunt u een aanvraag doen voor een achternaamswijziging?
U kunt alleen een aanvraag voor achternaamswijziging indienen als u de Nederlandse nationaliteit heeft, staatloos bent of een verblijfsvergunning asiel heeft. De aanvraag kan zowel digitaal als schriftelijk worden ingediend. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden. Verder moet uw situatie met betrekking tot de achternaamswijziging vallen onder één van de codes die worden gesteld. Bij de aanvraag mag er slechts één code worden ingevuld. Is er op uw situatie geen code van toepassing? Dan is achternaamswijziging niet mogelijk.

Codes
De gestelde codes staan voor situaties die het mogelijk maken om uw achternaam te wijzigen. De drie hoofdcategorieën zijn A, B en C. In iedere categorie bestaan er subcategorieën (codes) waarin uw situatie kan vallen. De drie hoofdcategorieën zijn:

  • Categorie A: De achternaam van een minderjarige wijzigen

Een voorbeeld van een optie binnen categorie A is het volgende. Indien u de naam van uw kind wil wijzigen in de achternaam van een ouder of verzorger, dan vult u de code A1 in. De naam van het kind kan worden gewijzigd in de naam van de andere ouder die het kind verzorgt en opvoedt na een ontbinding van het huwelijk of verbreking van de buitenhuwelijkse samenleving, of in de naam van de partner van de ouder, als die samen met de aanvrager het kind verzorgt en opvoedt of in de naam van een pleegouder die het kind verzorgt en opvoedt.

  • Categorie B: De achternaam van een meerderjarige wijzigen

Een voorbeeld van een optie binnen categorie B is het volgende. Indien u meerderjarig bent, kunt u uw eigen achternaam veranderen in die van uw andere ouder. Dat is mogelijk als u, na de ontbinding van het huwelijk of een verbreking van de buitenhuwelijkse samenleving van uw ouders, voordat u 18 jaar werd, enige tijd door deze ouder bent verzorgd en opgevoed (B1). U kunt ook de naam van een pleegouder of van de partner van uw ouder vragen. Deze moet u, voordat u 18 jaar werd, enige tijd hebben verzorgd en opgevoed.

  • Categorie C: Vanwege de lichamelijke of geestelijke gezondheid de achternaam wijzigen (psychische hinder)

Wilt u vanwege psychische hinder een aanvraag om naamswijziging indienen? Dan valt uw situatie onder categorie C1.

Valt uw situatie binnen één van de codes? Dan wordt uw aanvraag behandeld. In beginsel krijgt u uiterlijk binnen 20 weken een beslissing op uw aanvraag. Meer informatie over achternaamswijziging kunt u vinden in de Brochure Naamswijziging op www.justis.nl.

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor achternaamswijziging? Schroom dan niet om op spreekuur te komen bij Rechtswinkel Eindhoven. Voor meer informatie kunt u terecht op www.rechtswinkeleindhoven.org.

Bewindvoering – door Emma Hamers

Posted by

Voor sommige mensen is het lastig om door hun lichamelijke of geestelijke toestand hun eigen financiën te regelen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat ze wilsonbekwaam zijn of psychische klachten hebben. Het bewind (ook wel beschermingsbewind genoemd) beschermt deze personen (de rechthebbende). De rechthebbende mag wanneer hij/zij onder bewind staat, geen beslissingen meer nemen met betrekking tot zijn/haar financiën. Iemand anders regelt de geldzaken van degene die onder bewind staat.

Om voor bewind in aanmerking te komen is een verklaring van een arts of psychiater of een sociaal verslag van een hulpverlenende instantie nodig.

Bewind aanvragen
Onderbewindstelling loopt altijd via de kantonrechter. U kunt zelf een verzoek indienen, maar dit kan ook worden gedaan door een echtgenoot of partner, familieleden tot de vierde graad of degene die het gezag uitoefent (het gaat dan vaak om minderjarigen).  Daarnaast kunnen ook professionals een dergelijk verzoek indienen. Hierbij kunt u denken aan de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt, de Officier van Justitie, het College van Burgemeester & Wethouders, maar ook een huidige bewindvoerder, wanneer er al sprake is van een eerdere regeling.

De bewindvoerder
Wanneer er bewind is ingesteld, is de bewindvoerder een belangrijk persoon. De bewindvoerder heeft de taak om de goederen van de persoon in kwestie te beheren. Hierbij kan er worden gedacht aan salaris, uitkeringen en loon. De bewindvoerder die wordt benoemd, moet aan een aantal eisen voldoen. De bewindvoerder moet bijvoorbeeld niet in staat van faillissement verkeren. Ook moet de bewindvoerder handelingsbekwaam zijn. In beginsel loopt het aanvragen van bewindvoering via een formulier dat moet worden ingevuld en verzonden naar de rechtbank. De rechter controleert gedurende het bewind of de bewindvoerder de geldzaken goed beheert.

Verschil met curatele en mentorschap
Bewind is niet hetzelfde als curatele. Bewind is bedoeld voor degene die zijn financiële zaken niet zelf kan regelen. Curatele is bedoeld voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind niet genoeg is. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Dit houdt in dat hij/zij zonder toestemming van de curator geen rechtshandelingen kan verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid (denk hierbij bijvoorbeeld aan de aankoop van een huis). Iemand die onder bewind staat blijft wel handelingsbekwaam en mag dus wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Het kan ook voor komen dat een betrokkene wel zijn geldzaken kan regelen, maar niet zelf kan beslissen over zijn persoonlijke zaken (denk hierbij aan verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding). In dit geval is het mogelijk om bij de kantonrechter een verzoek om mentorschap in te dienen. Mentorschap staat los van bewindvoering.

Bewind stoppen
Bewindvoering stopt alleen vanzelf bij tijdelijk bewind, als de betrokkene overlijdt of als het bewind overgaat in curatele. In alle andere gevallen kunt u een verzoek bij de kantonrechter indienen met de vraag om het bewind te stoppen. Indien u hulp nodig hebt bij het indienen van dit verzoek, schroom dan niet om binnen te lopen tijdens een van onze inloopuren bij Rechtswinkel Eindhoven.

 

De verdeling van het ouderdomspensioen na een echtscheiding – door Dilara Haskuzugüdenli.

Posted by

Niemand trouwt om uiteindelijk bij de rechter te komen voor een echtscheiding, toch kan dit iedereen overkomen. Bij een echtscheiding moet er veel geregeld worden. Zo zullen er afspraken over eventuele alimentatie gemaakt dienen te worden alsmede over de verdeling van bezittingen. Mochten er kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen, dienen hier ook afspraken over worden gemaakt. Vaak wordt er niet meteen gedacht aan het pensioen dat samen in het huwelijk is opgebouwd. Zodra een van de partners de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt na de scheiding, wordt het opgebouwde pensioen verdeeld. Dit wordt pensioenverevening genoemd. Het is daarom van belang dat hierover vooraf al afspraken worden gemaakt. Deze afspraken komen vast te staan in het echtscheidingsconvenant. Dit is een document waarin alle afspraken omtrent uw echtscheiding staan. De AOW, lijfrente en het nabestaandenpensioen hoeft u niet te verdelen.

Er zijn drie regelingen voor de verdeling van het pensioen. Om vast te kunnen stellen onder welke regeling u valt, wordt er gekeken naar het jaar waarin u bent gescheiden. Wanneer u bent gescheiden voor 27 november 1981 wordt het pensioen niet verdeeld. Als uw scheiding valt tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995, gelden er andere regels. Voor deze periode is door de rechter beslist dat het pensioen na scheiding tussen de ex-partners moet worden verdeeld. Het opgebouwde pensioen voor het huwelijk telt dan ook mee. Het is hier van belang dat u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Het ouderdomspensioen valt volgens deze regeling namelijk in de gemeenschap van goederen. De uitspraak van de rechter is later vervangen door de Wet verevening pensioenrechten (Wet VPS). U moet volgens deze wet het pensioen verdelen wanneer u bent gescheiden na 30 april 1995.  In de Wet VPS maakt het geen verschil of u in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd.

Bij verdeling wordt in beginsel uitgegaan van de helft van het pensioen voor elke partner. U kunt met uw partner ook een andere verdeling afspreken. Deze afspraken kunt u ook laten vastleggen in het echtscheidingsconvenant. U kunt ook samen afspreken om niets te verdelen wanneer beide partners bijna evenveel pensioen hebben opgebouwd. U en uw ex-partner behouden dan uw eigen pensioenrechten.

Mocht u zelf in een echtscheiding zitten en meer informatie willen over de verdeling van uw ouderdomspensioen, schroom dan niet om een afspraak te maken bij Rechtswinkel Eindhoven.

Mediaton – door Daniek Weijers

Posted by

Heeft u een conflict met een andere partij? Wilt u dit graag oplossen en weet u niet hoe? Wellicht kan mediation u hierbij helpen. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Bij mediation helpt een onafhankelijke derde, de mediator, u zoeken naar een oplossing voor het conflict. Deze onafhankelijke derde is tevens een deskundige hulp.

Wanneer mediation?
Mediation kan zinvol zijn wanneer zowel u als de partij waarmee u een conflict heeft, bereid zijn om te onderhandelen en hier ook ruimte voor bestaat. Wanneer aan deze twee voorwaarden is voldaan, kunnen de conflicterende partijen met elkaar in gesprek gaan.

Er is niet één specifiek rechtsgebied waarbij mediation toegepast kan worden, mediation leent zich voor een breed scala aan rechtsgebieden. Mediation kan bijvoorbeeld worden toegepast in een familiegeschil, maar ook in een conflict met de overheid. De beperking van mediation zit hem in de houding van de partijen en niet in de aard van het juridisch geschil, gezien het feit dat mediation alleen mogelijk is indien beide partijen vrijwillig willen meewerken aan het vinden van een oplossing.

Voordelen van mediation
Mediation heeft veel voordelen. Ten eerste is mediation vaak een stuk minder ingrijpend dan naar de rechter stappen. Daarnaast kan mediation geld besparen, het kan namelijk goedkoper zijn om een mediator in te schakelen dan een gerechtelijke procedure te starten. Ook bespaart het tijd, aangezien mediation sneller verloopt dan een gerechtelijke procedure. Daarbij komt dat mediation bijdraagt aan het bieden van een snelle oplossing, waardoor de relatie met de conflicterende partij mogelijk behouden kan worden of het conflict kan in zijn geheel worden opgelost. Tot slot is er bij mediation geen tussenkomst van de rechter, waardoor partijen zelf de volledige regie hebben in het oplossen van het conflict.

 Mediation is niet per se een vervanging van een gerechtelijke procedure, het kan namelijk ook naast een gerechtelijke procedure worden ingezet.

Wat is het verschil tussen mediation en een advocaat?
Een advocaat staat aan één kant en verdedigt de zaak van één partij. Een mediator daarentegen helpt beide partijen en zoekt naar een oplossing die voor beide partijen gunstig is. De overeenkomst tussen deze twee is dat zij beide helpen in geval van juridische problemen.

Krijgt u zelf te maken met een conflict en wilt u meer weten over mediation? Schroom dan niet om binnen te lopen tijdens een van onze inloopuren bij Rechtswinkel Eindhoven.

De Onderhoudsplicht – door Nina Prast

Posted by

In de meeste gezinnen is het vanzelfsprekend dat de ouders een bijdrage leveren aan het levensonderhoud van hun kinderen. Maar hoe zit het met andere kosten, zoals schoolgeld of de kosten voor het behalen van het rijbewijs? Welke uitgaven omvat de onderhoudsplicht van ouders en wat is hiervoor het gemiddelde bedrag?

Wat houdt de onderhoudsplicht in?
De onderhoudsplicht is een verplichting tot het bijdragen aan de kosten van levensonderhoud en de studie van uw kind. Daarbij maakt het niet uit of uw kind thuiswonend is, of studeert en op kamers woont. De onderhoudsplicht geldt voor kinderen tot 21 jaar en geldt voor alle ouders, ongeacht of het gescheiden ouders, stiefouders, voogden, of adoptieouders zijn. Er bestaat een verschil tussen kinderen tot 18 jaar en tot 21 jaar. Dit verschil wordt gekenmerkt door de kosten van verzorging en opvoeding die elke ouder betaalt voor zijn of haar kind vanaf de geboorte. Na het 18e levensjaar zullen deze kosten veranderen in de kosten voor studie en levensonderhoud. Na het 21ste levensjaar vervalt de onderhoudsplicht, maar van de ouders wordt alsnog verwacht dat zij, wanneer zij daartoe financieel in staat zijn, de nodige zorg aan hun kind verschaffen.

Welke kosten vallen onder de onderhoudsplicht?
Om conflicten te vermijden is het verstandig om samen met uw kind te bepalen welke kosten u met het oog op uw financiële toestand (en die van uw partner) gaat betalen en welke niet. Er bestaan echter geen maatstaven voor de hoogte van het bedrag dat een ouder zou moeten betalen voor het kind, waardoor u zelf tot een redelijk bedrag kan komen. Om een inschatting te maken, kunt u altijd aan mensen in uw omgeving vragen wat zij allemaal voor hun kind betalen en waarom.

De gang naar de rechter
Indien u er samen met uw kind niet uit komt, kunt u altijd nog naar de rechter. Uw kind kan van mening zijn dat u niet genoeg betaalt of u kunt van mening zijn dat u te veel betaalt. De weg naar de rechter is een laatste redmiddel welke niet de voorkeur verdient, u dient namelijk zelf de proceskosten te betalen en deze kunnen hoog oplopen. Het is daarom aan te raden dat u eerst probeert om er samen met uw kind uit te komen. Mocht u toch voor de gang naar de rechter kiezen, dan zult u er rekening mee moeten houden dat er geen maatstaven zijn voor de kosten die een ouder dient te betalen en dat de rechter enkel zal kijken naar de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders.

Onderhoudsplicht bij gescheiden ouders
Als ouders uit elkaar gaan, moeten zij een financiële regeling treffen: de kinderalimentatie.  Afspraken hierover zullen worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant.  Bij het vaststellen van het alimentatiebedrag spelen meerdere factoren een rol, zoals de draagkracht, de behoefte van de kinderen om dezelfde dingen te kunnen blijven doen en de zorgregeling. In sommige gevallen bestaat deze kinderalimentatie na echtscheiding naast een verschuldigde partneralimentatie.

Advies
Kortom, het is verstandig om met uw kinderen op tijd afspraken te maken over welke kosten u voor ze zal gaan betalen en welke niet. Er bestaan geen algemene maatstaven voor welke kosten er onder de onderhoudsplicht vallen. Daarbij zal bij scheiding de onderhoudsplicht van beide ouders blijven bestaan. Wanneer u er zelf niet uitkomt met uw kind kunt u naar de rechter, maar dit is niet aan te raden omdat de proceskosten hoog op kunnen lopen.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben over de onderhoudsplicht, schroom dan niet om een afspraak te maken bij Rechtswinkel Eindhoven.

Voor- en achternaam wijzigen – door Ilse Baken

Posted by

Uw ouders hebben bij uw geboorte gekozen voor een naam. Zij hebben hierbij veel vrijheid. De naam die uw ouders kiezen staat op al uw documenten en met deze naam wordt u aangesproken. U draagt deze naam uw hele leven mee. Wat nu als u helemaal niet blij bent met uw voor- en/of achternaam, kunt u dit dan eenvoudig veranderen?

Voornaam
Indien u uw voornaam wilt wijzigen, kunt u een verzoekschrift opstellen en indienen bij de rechtbank. Dit betreft een verzoekschrift tot naamswijziging. Een vereiste voor deze naamswijziging is dat u hier een voldoende zwaarwegend belang bij heeft. Dit wordt door de rechtbank beoordeeld aan de hand van uw verzoekschrift. De rechtbank dient dit nauwkeurig te onderbouwen. Indien u minderjarig bent en u uw voornaam wilt wijzigen, dienen uw wettelijke vertegenwoordigers een verzoekschrift in namens u.

Achternaam
Voor de wijziging van uw achternaam kunt u zelf een verzoek tot wijziging indienen bij de screeningsautoriteit Justis. Justis beslist namens de minister voor Rechtsbescherming of uw achternaam veranderd mag worden. Dit kan alleen onder strenge voorwaarden, welke u online kunt vinden in de Brochure Naamswijziging op www.justis.nl. Belangrijk is dat u bij het indienen van een naamswijziging altijd goed controleert of u voldoet aan alle voorwaarden en dat u nagaat welke stukken u moet indienen.

Kosten procedure
Voor de behandeling van de aanvraag voor uw achternaamwijziging, bedragen de kosten € 835,00. Indien u uw voornaam wilt veranderen, dient u voor het indienen van het verzoekschrift griffierecht te betalen. Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen aan de rechtbank bij de start van uw procedure. De hoogte van het griffierecht hangt af van een aantal factoren en kunt u online vinden op www.rechtspraak.nl.

Rechtswinkel Eindhoven
Mocht u zelf ook van plan zijn om uw naam te wijzigen, schroom dan niet om binnen te lopen bij Rechtswinkel Eindhoven. U vindt ons eerstvolgende spreekuur hier. 

Beëindiging contractuele medehuur – door Nikita Bouman

Posted by

Wanneer uw relatie wordt verbroken of u onenigheid ervaart met uw huisgenoot, is het goed om na te gaan wat u kunt doen indien jullie er samen niet uitkomen over wie er vertrekt en wie er in het huis blijft wonen. Wanneer in de huurovereenkomst is opgenomen dat de huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd kan deze door de huurder worden opgezegd. Wel moet de huurder hierbij een opzegtermijn in acht nemen, deze staan vaak opgenomen in de algemene voorwaarden of in het huurcontract zelf.

Indien er twee namen op het huurcontract staan, hebben beide personen evenveel recht op de woning. Dit wordt ook wel contractuele medehuur of samenhuur genoemd. Het is dan in beginsel aan u samen om te bepalen wie van de twee blijft en wie er vertrekt.

In het geval dat jullie er samen uitkomen wie er in de woning mag blijven en wie de woning zal verlaten, kan degene die in de woning blijft de verhuurder verzoeken als alleenhuurder geaccepteerd te worden. De verhuurder is echter niet verplicht om dit te accepteren. Indien de verhuurder dit wel accepteert, zegt u samen het huurcontract op of verzoekt u een wijziging van het huurcontract. De persoon die in de woning blijft krijgt dan een nieuw huurcontract waarin alleen hij/zij nog als huurder vermeld staat. Als de verhuurder de alleenhuur niet accepteert, kunt u ervoor kiezen om naar de rechter te stappen. De rechter zal uw belang tot opzegging van het huidige huurcontract afwegen tegen de belangen van uw huisgenoot en die van de verhuurder. Indien u dit wenst, kunt u zich laten bijstaan door een advocaat. Voor een procedure bij de kantonrechter is bijstand van een advocaat niet verplicht.

In beginsel is het dus aan jullie samen om tot een beslissing te komen over wie de woning zal verlaten. Wanneer dit niet lukt, kan mediation nog een uitkomst voor u bieden. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. U werkt hier zelf aan een oplossing met behulp van bemiddeling door een onafhankelijke professional. Hij gaat samen met u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor het probleem. Mediation is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter en kan tijd en geld besparen. Wel is voor mediation vereist dat de andere partij hier ook aan wil meewerken.

Helpt mediation niet, dan kunt u of uw huisgenoot ook naar de rechter stappen om de woning toegewezen te krijgen. De rechter zal dan besluiten wie van de twee in de woning mag blijven. Om dit te bepalen zal de rechter naar de hele situatie kijken. Hij kijkt dan onder andere naar wie de woning kan betalen, wie er het makkelijkst ergens anders terecht kan en wie zijn/haar werk vlakbij heeft. Een huurgeschil wordt ingeleid door een dagvaardingsprocedure.

De dagvaardingsprocedure wordt gestart door een oproep aan de andere partij om voor de rechtbank te verschijnen. Deze oproep heet een dagvaarding. Een advocaat en gerechtsdeurwaarder schrijven de dagvaarding, zorgen voor uitreiking van de dagvaarding aan de andere partij en sturen deze naar de rechtbank. De wederpartij heeft dan de mogelijkheid te reageren op de dagvaarding. Hierna volgt de rolzitting. Op deze zitting zal het conflict nog niet uitgebreid behandeld worden. De kantonrechter controleert slechts of de dagvaarding goed is uitgebracht, of de tegenpartij heeft gereageerd en beslist hoe de procedure verdergaat.

Na de rolzitting komt de schriftelijke ronde. Als eiser mag u in een huurgeschil als eerste reageren op de reactie (het verweer) van de gedaagde. Dit doet u door binnen vier weken een brief te sturen aan de kantonrechter. Vervolgens kan de tegenpartij daarop reageren door ook een brief aan de kantonrechter te sturen. Er zijn nu drie mogelijkheden om de procedure voort te zetten. Ten eerste kan de rechter een tussenvonnis geven waarin hij vraagt om extra bewijs, de rechter kan u en de tegenpartij uitnodigen voor een zitting of hij kan direct een einduitspraak doen.

Mocht u zelf in aanraking komen met het bovenstaande, schroom dan niet om een afspraak te maken bij Rechtswinkel Eindhoven.

Waar heeft u recht op in geval van ziekte? – door Isabel Verburg

Posted by

Als u wegens ziekte niet kunt werken, heeft u dan recht op loondoorbetaling of een ziektewetuitkering?

Binnen het sociaalzekerheidsrecht is het uitgangspunt dat u geen recht heeft op loon wanneer u geen arbeid verricht. Echter, in enkele gevallen heeft u wellicht wel recht op loondoorbetaling of een ziektewetuitkering.

Loondoorbetaling
Om recht te hebben op loondoorbetaling, dient u aan enkele vereisten te voldoen.
Allereerst dient u een werknemer te zijn, hetgeen het geval is indien u voor iemand werkt en u daarvoor loon ontvangt. Daarnaast dient vastgesteld te zijn dat u ziek bent: dit kan bijvoorbeeld via een medisch rapport van een arts. De ziekte kan zowel van fysieke als psychische aard zijn. Daarnaast dient u arbeidsongeschikt te zijn, waarvan sprake is indien u niet in staat bent om de volledige arbeid te verrichten die in uw arbeidscontract is overeengekomen. Tevens moet uw arbeidsongeschiktheid het directe gevolg zijn van uw ziekte.

U heeft geen recht op loondoorbetaling indien de ziekte is veroorzaakt door uw opzet. Tevens heeft u hier geen recht op wanneer u valse informatie verstrekt bij de aanstellingskeuring, de genezing van de ziekte belemmert of niet meewerkt met het opstellen van een plan van aanpak voor re-integratie na ziekte. Als u bepaalde arbeid wel kunt verrichten, maar daarin niet meewerkt dan heeft u wederom geen recht op loondoorbetaling.

Indien u geen (of niet langer) recht heeft op loondoorbetaling, dan heeft u wellicht wel recht op een ziektewetuitkering.

Ziektewetuitkering

Voordat u recht heeft op een ziektewetuitkering, behoudens enkele uitzonderingen, dient uw werkgever uw loon door te betalen gedurende 104 weken. Daarna kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een ziektewetuitkering, mits u ziek en verzekerd bent. Indien u een werknemer bent en daarmee een werkgever heeft, dan bent u verzekerd. Onder ‘ziekte’ in het kader van een ziektewetuitkering wordt hetzelfde verstaan als aangegeven bij ‘loondoorbetaling’.

U kunt tevens verzekerd zijn indien u een uitzendkracht bent. Dit is echter afhankelijk van wat in de uitzendovereenkomst is afgesproken. Er wordt daarom aanbevolen om uw overeenkomst goed door te nemen. Daarnaast zijn er nog enkele andere gevallen waarbij u geen recht heeft op loondoorbetaling, maar mogelijk wel in aanmerking komt voor een ziektewetuitkering.

Rechtswinkel Eindhoven
Heeft u nog vragen met betrekking tot uw rechten bij ziekte? Onze adviseurs helpen u graag verder. Loop binnen tijdens onze inloopuren op dinsdag en donderdagavond.