Bezwaar (door Lyra Hoeben)

U hebt een aanvraag voor een vergunning ingediend bij de gemeente, maar deze wordt afgewezen. In de brief staat dat u in bezwaar kunt gaan, maar u vraagt zich af wat u daar eigenlijk voor moet doen. Wat is een bezwaar, wie kan bezwaar maken, wanneer kan er bezwaar gemaakt worden en waaraan moet het bezwaar voldoen?

Het bezwaar

Als u in bezwaar wilt gaan stelt u allereerst een bezwaarschrift op. Dit is een schriftelijk stuk waarin u aangeeft dat u het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft genomen. U gaat in bezwaar bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen, in dit geval dus de gemeente. De gemeente gaat dan inhoudelijk uw bezwaar beoordelen. Dit kan leiden tot een andere beslissing van de gemeente, maar de gemeente kan er ook voor kiezen haar beslissing in stand te laten.

Wanneer en wie

Om in bezwaar te gaan moet er allereerst sprake zijn van een besluit. Een beslissing is een besluit wanneer deze schriftelijk is, van een bestuursorgaan (zoals de gemeente) afkomstig is en deze gebaseerd is op een wettelijke grondslag. Zo is bijvoorbeeld de keuze om u al dan niet een gemeentelijke vergunning te verlenen een besluit en bestaat er dus de mogelijkheid om in bezwaar te gaan.

U kunt bezwaar indienen als u belanghebbende bent. Dat betekent dat u rechtstreeks in uw belang moet zijn getroffen. Als u de geadresseerde bent van de brief waarin de gemeente het besluit neemt, bent u (bijna) altijd belanghebbende.

De eisen van het bezwaar

Het maken van bezwaar moet altijd binnen een termijn van zes weken gebeuren. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en er moet in ieder geval het volgende instaan: (1) uw naam en adres, (2) de datum waarop u het bezwaar indient, (3) een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en (4) waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit (de brief van de gemeente) meesturen. Let erop dat uw bezwaar aan deze eisen voldoet, alleen dan is het bezwaar geldig. Bezwaar maken kost u niets, u hebt ook geen advocaat nodig. Dat mag natuurlijk wel, maar dan zijn die kosten in beginsel voor uw eigen rekening.

Heeft u (verdere) vragen over het maken van bezwaar? Rechtswinkel Eindhoven kan u gratis helpen met uw vragen. U bent van harte welkom op ons spreekuur op dinsdag- en donderdagavond van 19:30 – 21:00 uur. Uiteraard kunt u hier ook terecht voor andere juridische vragen.

 

 

 

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners