Aansprakelijkheid voor roerende zaken – door Ildy Mihalovics

Een van uw spullen veroorzaakt schade bij een ander. Te denken valt bijvoorbeeld aan iemand die bij u op bezoek is en door een van uw stoelen zakt. Nu hij of zij lelijk terecht komt, is hierdoor (lichamelijke) schade ontstaan bij deze persoon. In hoeverre bent u in dit geval aansprakelijk voor het ontstaan van deze schade? Voor dergelijke gevallen kent de wet een kwalitatieve aansprakelijkheid voor roerende zaken. Dit houdt in dat u – in de hoedanigheid van bezitter van de stoel – aansprakelijk kan zijn voor schade die door deze roerende zaak wordt veroorzaakt.

Zeven vereisten
De wet stelt zeven vereisten voor een geslaagd beroep op aansprakelijkheid voor roerende zaken.

1. Het eerste vereiste is dat u bezitter van de roerende zaak moet zijn. In andere woorden moet u de feitelijke macht over het voorwerp hebben gehad. Het zijn van eigenaar is dus niet vereist.
2. Ten tweede moet het een roerende zaak betreffen. Oftewel alle zaken die niet met de grond verenigd zijn en dus niet als onroerend kunnen worden aangemerkt.
3. Ten derde moet uw roerende zaak een gebrek hebben. Onder een gebrek wordt verstaan dat de zaak niet aan de eisen voldoet die hier in de gegeven omstandigheden aan gesteld mogen worden.
4. Ten vierde moet de gebrekkige roerende zaak een bijzonder gevaar opleveren, oftewel een abnormaal gevaar dat u niet hoeft te verwachten. Het mag dus geen alledaags gevaar betreffen.
5. Ten vijfde moet u met het feit bekend zijn dat de zaak, indien deze gebrekkig is, een bijzonder gevaar oplevert. Het is dus niet vereist dat u met het gevaar bekend bent, maar u moet slechts bekend zijn met het feit dat de gebrekkige zaak een bijzonder gevaar kan opleveren.
6. Ten zesde moet het bijzondere gevaar schade aan personen of zaken opleveren.
7. Tot slot moet het bijzondere gevaar zich ook daadwerkelijk verwezenlijken.

Indien aan alle zeven vereisten is voldaan, zal een beroep op deze aansprakelijkheid in principe slagen. De tenzij-clausule die in de wet terug te vinden is, vormt hier echter een uitzondering op.

De tenzij-clausule
De tenzij-clausule houdt in dat er geen aansprakelijkheid is indien aansprakelijkheid zou hebben ontbroken als u als bezitter het gevaar op het tijdstip van het ontstaan van het gevaar kende. Anders gezegd, er is geen aansprakelijkheid als het geen onrechtmatige daad van u als bezitter zou zijn wanneer u het gebrek kende. Dit houdt in dat u als bezitter dezelfde verweermiddelen kan inroepen bij aansprakelijkheid voor roerende zaken als u zou kunnen bij de onrechtmatige daad, namelijk rechtvaardigingsgronden, relativiteit en overmacht.

Wie is aansprakelijk?
De hoofdregel is dat u als bezitter van de gebrekkige roerende zaak aansprakelijk bent, echter zijn hier een paar uitzonderingen op.
Ten eerste is, behoudens uitzonderingen, de producent aansprakelijk als het gebrek reeds bestond toen hij de zaak in het verkeer bracht. Ten tweede is de bedrijfsuitoefenaar aansprakelijk indien er sprake is van de uitoefening van een bedrijf. Tot slot zijn de ouders aansprakelijk, indien de bezitter van de roerende zaak jonger dan 14 jaar is.

Rechtswinkel Eindhoven en COVID-19
Indien u verdere vragen heeft over in hoeverre u aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade veroorzaakt door een van uw spullen, helpen onze adviseurs u graag verder. In verband met de corona-maatregelen kunt u onze vaste spreekuren op de dinsdag- en donderdagavond enkel op afspraak bezoeken. Voor meer informatie over het maken van een afspraak klik hier. In aanvulling op de spreekuren op afspraak blijft onze online procedure ook tijdelijk nog van kracht. Voor meer informatie over deze online procedure klik hier.

Nieuws van Rechtswinkel Eindhoven

Onze subsidieverleners